นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การบริการ E-Service

 

การบริการ E-Service
"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"
เทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

 

  ⇒ แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์ม

 

  ⇒ แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

แบบฟอร์ม

 

  ⇒ แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

แบบฟอร์ม

 

  ⇒ แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟทางสาธารณะ

แบบฟอร์ม

 

  ⇒ แบบฟอร์มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์ม

 
 

banner009

banner011