นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ข้อมูลชุมชน

bar main

 

ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบุสูง

  • เทศบาลตำบลบุสูงมีประชากรทั้งสิ้น 10,236 คน โดยเป็นเพศชาย 5,170 คน เพศหญิง 5,066คน และจำนวนครัวเรือน 2,673 หลัง
  • ภาษา ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดศรีสะเกษใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า ภาษาไทยอีสาน
  • ศาสนา ประชากรในเทศบาลตำบลบุสูง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก

การแบ่งเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบุสูงแบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ครัว
เรือน

ผู้นำ
(
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

ชาย

หญิง

รวม

  1. บ้านกะเอิน หมู่ 1

425

409

834

187

  นายสุริยา ศรีโพนดวน

  2. บ้านบุสูง หมู่ 2

437

397

834

313

  นายตรึงเกียรติ  สมจันทร์

  3. บ้านหนองไผ่ หมู่ 3

157

160

317

66

  นายทองวัน ถ้ำทอง

  4. บ้านโพนดวน หมู่ 4

341

315

656

154

  นายชื่น บางใบ

  5. บ้านหัววัว หมู่ 5   

433

420

853

192

  นายทวีชัย  วิถี

  6. บ้านขุม หมู่ 6

238

252

490

132

  นายชัยวัฒน์ ขุมคำ

  7. บ้านหนองแคน หมู่ 7

227

224

451

106

  นายสมบูรณ์  อุทัย

  8. บ้านหนองนารี หมู่ 8

396

415

811

168

  นายคูณ  คำวงษ์

  9. บ้านโนนสาย หมู่ 9

186

175

361

75

  นางฉวี บุดดาวงค์

  10. บ้านบวกแต้ หมู่ 10

279

276

555

124

  นายประสิทธิ์ เข็มทอง

  11. บ้านป่าใต้ หมู่ 11

150

169

319

73

  นายเชียร  แก้วใสย

  12. บ้านหนองหว้า หมู่ 12

139

120

259

51

  นายสมใจ  บุญสุข

  13. บ้านไทยบวกเตย หมู่ 13

150

141

291

61

  นายสมนึก เพ็งพันธ์

  14. บ้านหนองศาลา หมู่ 14

146

152

298

65

  นายบุญทัน กัลยาโพธิ์

  15. บ้านกะเอิน หมู่ 15

278

269

547

132

  นายเหรียญ  วิถี

  16. บ้านตาตวด หมู่ 16

112

106

218

49

  นายปัด บุญศิริ

  17. บ้านหนองหมื่น หมู่ 17

250

221

471

102

  นายชีวัน  จันทะเสน

  18. บ้านหนองโดน หมู่ 18

96

92

188

49

  นายสมใจ  เผดิม

  19. บ้านดอนพระเจ้า หมู่ 19

182

151

333

115

  นายบุญเพ็ง  ดวนใหญ่ (กำนัน)

  20. บ้านดอนชุมป่ายาง หมู่ 20

95

100

195

49

นายก่อเกียรติ บัวทอง

  21. บ้านพร้าว หมู่ 21

84

89

173

39

นายแพง  สุระโยธิน

  22. บ้านขุมคำ หมู่ 22

225

226

451

112

นายวีระศักดิ์  จันทำ

รวม

5,170

5,066

10,236

2,673

banner009

banner011