นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อัตรากำลังพนักงานเทศบาลฯ

bar main

ส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล

พนง.จ้างตามภารกิจ

พนง.จ้างทั่วไป

รวม

สำนักปลัด

9

7

5

21

กองคลัง

2

4

-

6

กองช่าง

2

5

3

10

กองการศึกษา

9

5

-

14

กองสาธารณสุขฯ

3

2

7

12

กองประปา

2

10

1

13

รวม

27

33

16

76

main rmo organization

banner009

banner011