นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กองการศึกษา

bar education

            กองการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาการพัฒนาการศึกษาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

- ฝ่ายบริหารการศึกษา

๖.๑ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานสารบรรณ

(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(๔) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการงานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

(๕) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(๖) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

(๗) งานสวัสดิการต่าง ๆ

(๘) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(๙) งานรวบรวมข้อมูล การจัดทำแผนของกองการศึกษารวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและการรายงาน

(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๒ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูเทศบาลและลูกจ้าง

(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนระดับ

(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก

(๔) งานพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

(๕) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง

(๖) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ

(๗) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๓ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

(๒) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

(๓) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

(๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

(๕) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

(๖) งานตรวจสอบฎีกาการเบิกเงิน – จ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้อง

(๗) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำบัญชีเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง

(๘) งานจัดทำรายงานประจำวัน เดือน ปี และรายงานอื่น ๆ

(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๔ งานโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล

(๒) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

(๓) งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน

(๔) งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

(๕) งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

(๖) งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๗) งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน

(๘) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน

(๙) งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

(๑๐) งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

(๑๑) งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๕ งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ และงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

(๒) งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

(๓) งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ

- ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

๖.๖ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานศูนย์เยาวชน งานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

(๒) งานสันทนาการโรงเรียน สันทนาการชุมชน งานอยู่ค่ายพักแรม งานพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน

(๓) งานศิลปหัตถกรรม งานนาฏศิลป์ ดนตรี งานกีฬา

(๔) งานอดิเรก งานกิจกรรมสันทนาการ งานสังคม งานกิจกรรมพิเศษ งานสหกรณ์

(๕) งานบริการอาสาสมัคร งานห้องสมุดประชาชน งานลูกเสือ งานกาชาด

(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.๗ งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

(๒) จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

(๓) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา

(๔) การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖.๘ งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รับผิดชอบงานกิจกรรมศาสนาและงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

(๒) กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

(๓) การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

(๔) การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

(๕) ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

banner009

banner011