นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

1. คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล


2. คู่มือสำหรับประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


3. คู่มือสำหรับประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


4. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินbanner009

banner011