นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานนโยบาย ประสานแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๔.๑ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานสารบรรณ

(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

(๔) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(๕) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

(๖) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

(๗) งานสวัสดิการต่าง ๆ

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

๔.๒ งานแผนงานสาธารณสุขฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานวางแผนด้านสาธารณสุข

(๒) งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

(๓) งานประสานการปฏิบัติงานตำแหน่งต่าง ๆ

(๔) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือน

(๕) งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุน ระเบียบ/รายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๖) งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข

(๗) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ งานสุขาภิบาลอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

(๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

(๓) งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๔) งานควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

(๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน

(๖) งานชีวอนามัย และงานฌาปนกิจ

(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๔ งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่

(๒) งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์

(๓) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน

(๔) งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๕ งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานกวาดล้างทำความสะอาด

(๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

(๓) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย

(๔) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ฝ่ายบริการสาธารณสุข

๔.๖ งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

(๒) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

(๓) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์

(๔) งานควบคุมการฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์

(๕) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

(๖) งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์

(๗) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๗ งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานด้านสุขศึกษา

(๒) งานอนามัยโรงเรียน

(๓) งานอนามัยแม่และเด็ก

(๔) งานวางแผนครอบครัว

(๕) งานสาธารณสุขมูลฐาน

(๖) งานโภชนาการ

(๗) งานสุขภาพจิต

(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๘ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

(๒) งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค

(๓) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

(๔) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๙ งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข

(๒) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

(๓) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

(๔) งานประเมินผล

(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

banner009

banner011