นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประวัติตำบล และข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ประวัติตำบลบูสูง

ตำบลบุสูง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2379 เหตุที่ได้ชื่อว่าบุสูง พื้นที่หมู่บ้านเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วม มีป่าไม้ใหญ่หนาทึบ บริเวณรอบที่ดอนเป็นที่ลุ่มป่าโปร่ง ในฤดูฝนมีน้ำอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก ครั้งนั้น มีสองพี่น้องชื่อ พ่อหลวงราษฎร กับจารย์สีชา มีภูมิลำเนาอยู่บ้านตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้พากันมาทำไร่บนที่ดอนแห่งนี้ ปีแรกเรียกว่าไร่สูง จึงเอาคำว่าสูง ต่อมาเรียกว่าทำบุ ครั้งสุดท้ายกลายเป็นบุสูง พร้อมกันนั้นได้ปลูกสร้างบ้านเรือนขึ้นในพื้นที่เดิม ภาษาพื้นบ้านเรียกว่าทำบุสูง และยังมีพรรคพวกมาสร้างบ้านเรือนเพิ่มขึ้น จึงได้ตั้งชื่อ “บุสูง” ตั้งแต่นั้นมา

เทศบาลตำบลบุสูง ได้จัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุสูง เป็นเทศบาลตำบลบุสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลตำบลบุสูง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประชากร

 • เทศบาลตำบลบุสูงมีประชากรทั้งสิ้น 9,905 คน โดยเป็นเพศชาย 5,026 คน เพศหญิง 4,878 คน และจำนวนครัวเรือน 2,414 หลัง
 • ภาษา ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดศรีสะเกษใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า ภาษาไทยอีสาน
 • ศาสนา ประชากรในเทศบาลตำบลบุสูง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก

พื้นที่

 • เทศบาลตำบลบุสูงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 235 ตารางกิโลเมตรโดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุสูงทั้งตำบล
 • ที่ตั้งและลักษณะของชุมชน ชุมชนเทศบาลตำบลบุสูงตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูง และมีแหล่งน้ำไว้อุปโภค บริโภคตลอดปี มีห้วย ได้แก่ ห้วยคล้า ห้วยสำราญ และหนองน้ำ ได้แก่ หนองฮู หนองแมว หนองหัวลิง หนองอีเลิ้งน้อย หนองศาลา หนองหัววัว
 • อาณาเขต เทศบาลตำบลบุสูงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอวังหิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังหินประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับตำบลใกล้เคียงดังนี้
  • ทิศเหนือจดตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
  • ทิศใต้จดตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
  • ทิศตะวันออกจดตำบลวังหิน และตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
  • ทิศตะวันตกจดเทศบาลตำบลโคกจาน และตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย

 

การแบ่งเขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบุสูงแบ่งการปกครองออกเป็น 22 หมู่

 • หมู่ ที่ 1 บ้านกะเอิน
 • หมู่ที่ 2 บ้านบุสูง
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่
 • หมู่ที่ 4 บ้านโพนดวน
 • หมู่ที่ 5 บ้านหัววัว
 • หมู่ที่ 6 บ้านขุมคำ
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองแคน
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองนารี
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนสาย
 • หมู่ที่ 10 บ้านไทยบวกแต้
 • หมู่ที่ 11 บ้านป่าใต้
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองหว้า
 • หมู่ที่ 13 บ้านไทยบวกเตย
 • หมู่ที่ 14 บ้านหนองศาลา
 • หมู่ที่ 15 บ้านกะเอิน
 • หมู่ที่ 16 บ้านตาตวด
 • หมู่ที่ 17 บ้านหนองหมี่น
 • หมู่ที่ 18 บ้านหนองโดน
 • หมู่ที่ 19 บ้านดอนพระเจ้า
 • หมู่ที่ 20 บ้านดอนชุมป่ายาง
 • หมู่ที่ 21 บ้านพร้าว
 • หมู่ที่ 22 บ้านขุมคำ

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • โรงพยาบาล 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลวังหิน  อำเภอวังหิน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง
 • วัด/สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
  • วัดบ้านกะเอิน
  • วัดศรีโพนดวน
  • วัดบ้านบุสูง
  • วัดโพธิ์สว่าง
  • วัดบ้านหัววัว
  • วัดบ้านขุมคำ
  • วัดบ้านหนองแคน
  • สำนักสงฆ์วัดวังศิลา
  • วัดป่าวังทอง
 • สถานีดับเพลิง 1 แห่ง
  • สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบุสูง
 • สถานีตำรวจ 1 แห่ง
  • สถานีตำรวจภูธรอำเภอวังหิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 1 แห่ง
  • สาขาย่อยวังหิน
 • ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
  • ไปรษณีย์วังหิน (33270)
 • ตลาดสด 1 แห่ง
  • ตลาดสดเทศบาลตำบลบุสูง

การศึกษา

เทศบาลตำบลบุสูงมีโรงเรียนจำนวน 7 แห่ง มีจำนวนครูทั้งสิ้น 69 คน และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,361 คน

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1

 • โรงเรียนอนุบาลวังหิน
 • โรงเรียนบ้านกะเอิน
 • โรงเรียนบ้านโพนดวน
 • โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)
 • โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารีตาตวด
 • โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า
 • โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย

เทศกาล

เทศกาลหอมแดง จัดขึ้นทุกๆปีช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนชาวอำเภอวังหิน ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร หนูน้อยหอมแดง และธิดาหอมแดง การออกร้านของคุ้มต่างๆ และมีการแสดงอื่นๆมากมาย

 

banner009

banner011