นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

logo small gif

ความหมายของตราเทศบาล

          ตราเทศบาลตำบลบุสูง เป็นรูปพระอาทิตย์กำลังทอแสงบนทุ่งนาซึ่งมีผลผลติทางการเกษตร อันประกอบไปด้วยหอม และกระเทียม ในดวงตราสัญลักษณ์อีกด้วย

  • พระอาทิตย์กำลังทอแสง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
  • ทุ่งนา หมายถึง พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
  • ผลผลติทางการเกษตร หอม กระเทียม หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
  • สัญลักษณ์ทั้งหมดอยู่ภายในกรอบวงกลม หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคี

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

" เทศบาลตำบลบุสูง  เป็นเมืองน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีเศรษฐกิจยั่งยืน  การศึกษาพัฒนา ประชาเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล "

พันธกิจ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.     จัดให้มี พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.     ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เสริมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.     ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

4.     ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อ

5.     จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

1.     มี พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ทั้งทางบกและทางน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.     ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้เสริมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.     เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

4.     ประชาชนได้รับการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อ

5.     มีการจัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

banner009

banner011