นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กองการประปา

bar water

1.ฝ่ายผลิต

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

  • งานผลิต
   • งานวิเคราะห์น้ำ
   • งานสูบน้ำแรงสูงและสูบน้ำแรงต่ำ
   • งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี ล้างถังกรองน้ำ ถังตกตะกอน
   • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่าง ๆและอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา
   • งานบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ
   • งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ำประปา และสถานที่ทำการประปา
   • งานเตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง
   • งานตรวจแก้ไขแรงดันน้ำและระบายตะกอนในท่อประปา
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
   • ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายการเงินและบัญชี

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี  งานเร่งรัดรายได้ และงานพัฒนารายได้

  • งานการเงินและบัญชี
   • งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปีของกองหรือฝ่ายการประปา
   • งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
   • งานตรวจฎีกาเบิกเงินและจ่ายเงินจากเงินรายได้ของกองหรือฝ่ายการประปา
   • งานรับ เบิก-จ่ายเงิน ตรวจเงิน และเก็บรักษาเงินของการประปา
   • งานจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน และบัญชีแยกประเภท
   • งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน และงบประมาณสิ้นปี
   • งานการซื้อและการจ้าง
   • งานการซ่อมและบำรุงรักษา
   • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
   • งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
   • งานการจำหน่ายพัสดุ
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานเร่งรัดรายได้
   • งานกรอกรายการในใบเสร็จรับเงิน
   • งานจัดทำบัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน
   • งานเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ
   • งานส่งบัญชีรายตัวลูกหนี้
   • งานจัดทำงบบัญชีลูกหนี้ประจำเดือนและงบสิ้นปี
   • งานเร่งตัดติดตามหนี้ค้างชำระ
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานพัฒนารายได้
   • งานวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
   • งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
   • งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของกองการประปา
   • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

  • งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
   • งานสารบรรณ
   • งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
   • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล
   • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
   • งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
   • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
   • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
   • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
   • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
   • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
   • งานการประชาสัมพันธ์
   • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง

  • งานติดตั้ง
   • งานสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการผู้ใช้น้ำ
   • งานติดต่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ
   • งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำ
   • งานจ่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
   • งานให้บริการโดยทั่วไปแก่ผู้ใช้น้ำ
   • งานบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ในพิธีการและสาธารณกุศล
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานซ่อมบำรุง
   • งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
   • งานตรวจรักษาท่อดับเพลิง
   • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

banner009

banner011