นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ข้อ 6 (ITA) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560 


2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 


3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560 


4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 


5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540 


6. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


7. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539 


8. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 


9. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560 


10. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


11. พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


12. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534 


13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


14. พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


15. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539 


16. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544 


17.ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 


18.ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 


19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 


20. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

banner009

banner011