นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบการประเมินโครงการจัดทำถังขยะเปียก

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบการประเมินโครงการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนระดับพื้นที่ครัวเรือน โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ครั้งที่1/2565 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

banner009

banner011