นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

No Gift Policy

วันที่  21 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบุสูง ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ของเทศบาลตำบลบุสูง ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส

    
 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุสูง นายรักชาติ  ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” ของเทศบาลตำบลบุสูง ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
 

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เทศบาลตำบลบุสูงโดยนายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบสูงและคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย เจ้าพนักงานป้องกัน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ (หน้าโรงเรียนอนุบาลวังหิน)

การประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พื้นที่อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564 วันนี้ เวลา 09.30 น. นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง เปิดประชุมชี้แจงแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (4) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทึจริตประพฤติมิชอบ (5) กิจกรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด่านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ รักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ เทศบาลตำบลบุสูง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรมและความโปร่งใสต่อไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2565

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2565

banner009

banner011