นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA 2563)

(Integrity and transparency Assessment : ITA 2563)

 

ita bar001

 *ข้อมูลพื้นฐาน

pointer 02 o1. โครงสร้างหน่วยงาน
pointer 02 o2. ข้อมูลผู้บริหาร
pointer 02 o3. อำนาจหน้าที่
pointer 02 o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

pointer 01 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
pointer 01 ยุทธศาสตร์

pointer 02 o5. ข้อมูลการติดต่อ
pointer 02 o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

pointer 01 พรบ./พรก.
pointer 01 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
pointer 01 ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
pointer 01 ประกาศ
pointer 01 เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
pointer 01 อื่นๆ

 *ข่าวประชาสัมพันธ์

pointer 02 o7. ข่าวประชาสัมพันธ์

 *การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

pointer 02 o8. Q&A
pointer 02 o9. Social Network

pointer 01 Facebok
pointer 01 Twitter
pointer 01 Instagram
pointer 01 Line

ita bar002

 *แผนดำเนินงาน

pointer 02 o10. แผนดำเนินงานประจำปี
pointer 02 o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
pointer 02 o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 *การปฎิบัติงาน

pointer 02 o13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 *การให้บริการ

pointer 02 o14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
pointer 02 o15. ข้อมูลเชิญสถิติการให้บริการ
pointer 02 o16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
pointer 02 o17. E-Service

ita bar003

 *แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

pointer 02 o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
pointer 02 o19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
pointer 02 o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 *การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

pointer 02 o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
pointer 02 o22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

pointer 01 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
pointer 01 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

pointer 02 o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
pointer 02 o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ita bar004

 *การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

pointer 02 o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
pointer 02 o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
pointer 02 o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
pointer 02 o28. รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ita bar005

 *การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

pointer 02 o29. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
pointer 02 o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
pointer 02 o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 *การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

pointer 02 o32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

pointer 01 แบบสอบถามความพึงพอใจ
pointer 01 เว็บบอร์ด
pointer 01 สายตรงนายก

pointer 02 o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

pointer 01 กิจการสภา

ita bar006

 *เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

pointer 02 o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
pointer 02 o35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 *การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

pointer 02 o36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
pointer 02 o37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 *การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

pointer 02 o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 *แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

pointer 02 o39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
pointer 02 o40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
pointer 02 o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

ita bar007

 *มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

pointer 02 o42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
pointer 02 o43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
pointer 02 o44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
pointer 02 o45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
pointer 02 o46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
pointer 02 o47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
pointer 02 o48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

banner009

banner011