นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

แจ้งข่าวสารการรับรู้

 

5 ส.ค.64

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2563

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบุสูง 

banner009

banner011