นายรักชาติ ฤทธิ์เดช

นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง

 

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ITA คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมินโดยจำแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสำรวจ และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

สำนักงานเทศบาลตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o1
 โครงสร้าง
o2
 ข้อมูลผู้บริหาร 
o3
 อำนาจหน้าที่ 
o4
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
o5
 ข้อมูลการติดต่อ 
o6
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o7
 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o8
 Q&A
o9
 Social Network

การดำเนินงาน

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o10
 แผนดำเนินงานประจำปี
o11
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 ประจำปีรอบ 6 เดือน
o12
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o13
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o14
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
 การให้บริการ
o17
 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o18
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
 งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o20
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o21
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22
 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
 การจัดหาพัสดุ
o23
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 รายเดือน
o24
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o25
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล
o27
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o29
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
 ประพฤติมิชอบ
o31
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
 ประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o32
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o34
 เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
o35
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o36
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o38
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o39
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
 ป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
o41
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 ประจำปี

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ
ข้อมูล
URL เพื่อเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล
o42
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน
o43
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
 คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

banner009

banner011